A catena fragment of Eusebius on Psalm 29:7

John Literal has sent me a translation made for him by Peter Papoutsis of a catena fragment discussing Daniel, and attributed to our old friend Eusebius.  He has kindly allowed me to post it here.  The biblical passage being commented on is Psalm 29:7.

Εὐσεβίου Καισαρείας ῥητοῦ προκειμένου, Φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός.

[00003] Διεκόπη μὲν ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἡ φλὸξ τοῦ πυρὸς διακοπεῖσα τῷ προστάγματι τοῦ Θεοῦ· [00004] ἐδέξατο ἐν αὐτῇ ἡδίστην ἀναπνοὴν καὶ ἀναψυχὴν, ὥσπερ ἐν σκιᾷ τινι φυτῶν ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει παρεχομένη τοῖς παισίν· [00005] ἐγένετο γὰρ, φησὶ, ὡσεὶ πνεῦμα δρόσου διασυρίζον. [00006] γʹ. [00007] Ὡσεὶ Υἱὸς ἀνθρώπου. [00008] Εὐσεβίου Καισαρείας. [00009] Σαφῶς ἡγοῦμαι δηλοῦσθαι τὴν καθόλου κρίσιν, ὅτε πάντες οἱ ἐξ αἰῶνος ἄνθρωποι παραστήσονται τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ· [00010] μετὰ δὲ τὴν τῶν τετελευτηκότων ἀναβίωσιν, καὶ μετὰ τὴν κατὰ πάντων κρίσιν, ὁ ἑωραμένος τῷ Δανιὴλ Υἱὸς ἀνθρώπου ἐπιστήσεται ἐπὶ νεφελῶν, τὴν κατὰ πάντων τῶν λαῶν καὶ φυλῶν ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐξουσίαν, τὴν καὶ βασιλείαν ἀγήρω καὶ ἀτελεύτητον παραληψόμενος· [00011] ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ διδάσκει λέγων· [00012] Ὅτε δὲ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ τὰ ἑξῆς· [00013] συνᾴδει γοῦν ταῦτα ταῖς ἐν χερσὶν μαρτυρίαις τῆς τοῦ Δανιὴλ προφητείας, καθ’ ἣν λέλεκται· [00014] Καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς Υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν· [00015] καὶ, Ἕως τοῦ Παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασεν· [00016] καὶ προσηνέχθη αὐτῷ, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ τὰ ἑξῆς. [00017] δʹ. [00018] Αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχή. [00019] Εὐσεβίου. [00020] Οὐ μόνον τὴν τοῦ Υἱοῦ ἀνθρώπου βασιλείαν ὁ προφήτης θεσπίζει, ἀλλὰ καὶ πλείονα, περὶ ὧν φησι. [00021] εʹ. [00022] Καὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν. [00023] Εὐσεβίου Καισαρείας. [00024] Συμβασιλεύοντες δηλαδὴ καὶ αὐτοὶ τῷ Θεῷ. [00025] Τίνες δ’ ἂν εἶεν οὗτοι, ἢ οἱ κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ; [00026] οἷς καὶ ἐπήγγελται, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, βασιλείαν ἐπιστησομένην τὴν μετὰ τέσσαρας βασιλείας, τὰς τῷ προφήτῃ ἑωραμένας, περὶ ὧν ὡς ἐν βραχέσιν ἀρτίως διειλήφαμεν. [00027] Ἐντεῦθεν οἶμαι τὸν ἀπόστολον Παῦλον [24.528] ὁρμᾶσθαι περὶ τῆς δευτέρας ἀφίξεως τοῦ Χριστοῦ γράφοντα τοιάδε· [00028] Ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ τὰ ἑξῆς. [00029] Ὁδ’ αὐτὸς ἀπόστολος καὶ τὴν ὑστάτην τοῦ Ἀντιχρίστου ἄφιξιν τὴν καὶ ἀπώλειαν, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἔνδοξον παρουσίαν ἀκολούθως τῇ προφητείᾳ παρίστησι λέγων· [00030] Μήτις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· [00031] ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον, καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενα Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστι Θεός· [00032] οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; [00033] καὶ τὰ ἑξῆς. [00034] Τοσαῦτα ὁ θαυμάσιος Ἀπόστολος ἐν τοῖς περὶ συντελείας τοῦ βίου διεξῆλθε λόγοις, τὰ διὰ τοῦ προφήτου Δανιὴλ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐνδόξου βασιλείας τεθεσπισμένα πιστούμενος. [00035] ςὰʹ. [00036] Ἐξολοθρευθήσεται χρίσμα. [00037] Εὐσεβίου. [00038] Τὸ ἄκριτον καὶ παράνομον αὐτῶν διαβάλλουσα· [00039] οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς θυσίας καὶ τῆς σπουδῆς συμβεβηκέναι φήσεις· [00040] ὀρθῶς μὲν καὶ κατὰ νόμον πρὸ τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπιτελουμένης διὰ τὴν εἰς ἔτι τότε τὰ τῶν ἁγίων τόπων ἐφορῶσαν δύναμιν· [00041] περιαιρεθείσης δὲ αὐτίκα μετὰ τὴν αὐτοῦ τέλειαν καὶ θεοπρεπῆ θυσίαν, ἣν προσήνεγκεν αὐτὸς ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν· [00042] αὐτός τε ὢν ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου εἰς θυσίαν πᾶσιν ἀνθρώποις· [00043] κατὰ τὰ καινὰ μυστήρια τῆς καινῆς διαθήκης [00044] Επιτρέπετα [00045] παραδοθείσης, τὰ τῆς παλαιᾶς περιῄρετο· [00046] ὁμοῦ γὰρ τὸ πληροῦσθαι τὸ φάσκον λόγιον, Καὶ δυναμώσει διαθήκην πολλοῖς ἑβδομὰς μία, τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης περιῄρετο. [00047] Επιτρέπετα

Eusebius of Caesarea comments in regards to the following, The voice of the Lord dividing the flames of fire.

The fiery flame was rent in Babylon dividing at the very command of God. He received in her, most gladly, a new breath and rejuvenation, as in the shade of some kind of tree, in a state of tranquility as is given unto children; for as it came to pass, the wind blew, as a wind that blows and causes the dew to descend. Such is the Son of Man.

I suppose that this evidently pertains to the General Judgment where all men from the ages will stand before the judgment seat of Christ. And after the last resurrection, and after the judgment of all, the Son of Man as understood by Daniel, shall stand upon the clouds, having acquired power over all people and tribes from the Father, and His kingdom shall never grow old and shall have no end. And as our Savior taught concerning Himself, saying, When the Son of man comes in His glory, and all His angels with Him, then shall He sit upon His throne of glory, and all the nations shall be gathered before Him, and so on. In agreement with these events are the held testimonies of Daniel’s prophecy, over which he says, I saw One like the Son of Man coming on the clouds of heaven, and when the Ancient of Days arrived, and He was presented before Him, and He was given dominion, honor and kingship, and these were given to Him and so on. To Him was given dominion.

The Prophet did not only foresee the kingship of the Son of man, but more as well, concerning which it is declared, And they will receive the kingship.

They will reign together with God. Who are these heirs of God, these co-heirs with Christ? And to whom was also promised the kingdom of heaven, a kingship conferred upon the four kingdoms, as perceived by the prophet, which we concern ourselves with briefly. Hence, alas the Apostle Paul, who relates it to the Second Coming of Christ, writes thus, For the Lord himself, with a command, and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will come down from heaven, and so on. This reading and its concern with the ultimate coming of the Antichrist and his destruction, and the glorious appearance of the Savior, follows the parallel prophecy, that says, Let no one deceive you in any way! For unless the falling way from the faith comes first and the Man of Sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above every so-called god, and object of worship, so as to seat himself in the temple of God, claiming that he is God. Do you not recall that while I was with you, I said to you these things, and so on. On these matters the admirable Apostle was alarmed and went on with such words, in full belief about the end of life, in regards to the Prophet Daniel in reference to the Antichrist, and the kingdom of our glorious Savior. During this time there will be a loss of grace. The injustice and lawlessness of others will be decried. They moreover, and upon their destitute sacrifices and knowledge, will befall into desolation, it is declared. However, those who live rightly and according to the law, pursuant to the Passion of our Savior, as it was accomplished in the Holy Land, shall be clothed in power; Now, when He, our Lord, was removed forthwith after his perfect and God-worthy sacrifice, He offered up himself for the removal of our sins. For He, our Lord, is the Lamb of God taking away the sins of the world, as a sacrifice for all men according to the new sacred teachings of the New Testament. Therefore, if I am allowed to say, that He was delivered up as our sacrifice under the precepts of the Old Testament. Therefore, together both testaments bring out the fullness of the sacred word, and He greatly strengthened the covenant in only one week, pursuant to the precepts of the Old Testament. If I am allowed to thus explain.

The Greek seems to contain Eusebius’ name at intervals: I wonder why.

Share